46è. Viatge. Limousin, França. 1´5 maig 2024. Només ens queden 7 places.

Maig 2024. Sortida de les orquídies.

Més activitats a l'AGENDA DE NATURA, al lateral dret d'aquesta pàgina. Recordeu que si voleu rebre les nostres activitats, envieu-nos un mail amb el vostre nom a naturamaresme@gmail.com o enviar-nos un sms al 629 040 295, i les rebereu per sm

dijous, 19 de març del 2015

Natura presenta al.legacions al POUM d'Argentona per a protegir l'espai del Cullell d'alt valor natural

L'entitat Natura presenta al·legacions a l'Ajuntament d'Argentona referent a l’Aprovació Inicial del POUM per la preservació i requalificació definitiva de l’espai natural i agrícola de “El Collell” que és proposat com urbanitzable.
L’espai natural i agrari de “El Collell” gaudeix d’un patrimoni natural, paisatgística i de tradició que el constitueix un patrimoni agrícola, forestal, ambiental, cultural i històric que cal conservar, per la seva contribució a l’arrelament de la població agrària, la preservació de la biodiversitat i a la continuïtat sistèmica del territori entre espais naturals, així com la seva importància en l’alimentació dels recursos hídrics de la Riera d’Argentona i subsòl freàtic protegit del municipi. Argentona era un municipi d’una potent base agrícola, la c-32 i la c-60 l’han incorporat de forma molt ràpida a la dinàmica metropolitana. Aquest espai constitueix una bona mostra del paisatge tradicional, una harmoniosa combinació de boscos i cultius. Cal destacar a més que El Collell és un dels darrers espais agrícoles periurbans argentonins que no es veu tant greument afectat pel soroll i la contaminació d’aquestes infraestructures viaries. Aquest medi natural agrícola de conreus que fins fa poc constituïa l’activitat productiva més destacada del municipi, s’ha vist cada cop més ofegada, per les noves perspectives.
 
Les darreres dècades, aquest territori ha sofert un procés de degradació, a l’abandonament del conreu, la reducció de les activitats tradicionals, la disminució de la gestió silvícola, per la pressió rebuda degut a les expectatives generades i el conseqüent increment del valor del sòl per la planificació urbanística d’aquest espai agrari periurbà. Això ha creat expectatives alienes a l’activitat agrària i provocat situacions de provisionalitat. Processos que s’aprofiten per desacreditar la presència d’aquests espais agraris periurbans i volen justificar-ne la seva desaparició. Tot i així a Argentona les masies i cases rurals continuen convivint amb un medi natural de gran valor paisatgístic, ecològic i potencialment productiu que no s’ha de menysprear i que requereix de la recerca dels instruments necessaris per la seva recuperació, foment i la permanència dels valors originals del nostre medi natural.
 
El model previst per les actuals normatives és clarament un model de desenvolupament urbanístic sostenible, basat en la utilització racional del territori. Argentona a urbanitzat en els darrers 30 anys ¾ parts del seu sòl agrari. L'esforç del planejament actual ha d'anar lligat a redreçar aquesta situació i restablir l'equilibri entre l’activitat humana i el medi ambient, limitant el creixement, per compatibilitzar el creixement i dinamisme econòmic amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures.  L’aigua i el sòl són recursos escassos i limitats, alhora que patrimoni comú difícil de recuperar, l’ús d’aquests recursos s’ha de basar en una cultura que s’adeqüi a la seva naturalesa.
Els mateix pla d’acció  ambiental (1) que ha d’orientar el POUM marca en les seves línies estratègiques objectius que fan incompatibles l’urbanització de més sòl agrícola i natural.  La proposta de mantenir l’urbanització de El Collell i també l’ampliació del Polígon Nord en la proposta 1 del govern són contraris als propis criteris i objectius de sostenibilitat del mateix pla.
Per altre banda l’avanç el pla preveu la necessitat de entre 500 i 1000 habitatges, seguint les tendències de creixement dels últims anys. Creixement d’habitatges perfectament assumible per les parcel·les vacants; 391 en total, 221 d’ells al centre urbà, més els prop de 800 habitatges buits i de segona residència. A això també hem de sumar-hi les mesures que és preveuen per augmentar la densitat d’habitatges i la rehabilitació, en un municipi que destaca per la seva baixa densitat, més la previsió de 100 habitatges a l’ARE del Cros. Queda en evidencia que la manca de sentit que té urbanitzar més el municipi de forma extensiva.
Tot això evidència en la previsió al POUM creixements urbanístics extensius i no ajustats a les necessitats actuals de la població, així com la necessitat d’adaptar el nou POUM a la situació de crisi i a les circumstàncies actuals, en les que no es justifiquen creixements residencials ni industrials extensius. Que respecti també l’opinió de no voler créixer més en nombre d’habitants i protecció del sòl agrícola sorgida dels treballs de participació al municipi.
L’obligació d’elaborar un nou anàlisi d’alternatives contemplant l’Alternativa 0 real , consistent en el no-creixement extensiu no necessari del sòl urbanitzable.  La demanda de nous habitatges de l’Avanç Pla prevista del POUM, queda suficientment coberta amb sòl urbà consolidat al propi municipi.
Aquesta protecció entre també amb coherència amb els plans municipals i superiors que apunten el mateixos criteris de sostenibilitat i preservació del sòl agrícola:
-         pla d’acció  ambiental POUM (1)
 
-          Els objectius del plà estratègic d’Argentona (2)
 
-          L’estudi del sector agrari d’Argentona (3)
 
-          La llei d’urbanisme de la Generalitat (4)
 
-          Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu NAT/204 (5)
Cal dotar al sòl agrícola d’una consolidació ferma  i estable, per foragitar el concepte de “sòl encara no urbanitzable” i permetre el desenvolupament de l’activitat agrària amb la seguretat de poder rendibilitzar les inversions.  L’espai rural, malgrat la disminució de les activitats tradicionals, cada cop se’l considera més com  espai natural, de preservació i conservació de recursos.
Estem davant d’un nou ordre de la funció tradicional dels espais productius on, a més de produir bens derivats de la producció d’aliments, apareixen nous bens de caràcter social i ambiental què cal incorporar a l’hora de fer la valoració econòmica d’un espai productiu. Aquesta valoració, d’una manera o altre, també l’hem de repercutir, en l’economia del propi sector agrari.
Espais periurbans de gran importància estratègica de cara ha d’impulsar l’agricultura de proximitat, base d’un comerç de proximitat, capaç de captar les necessitats dels consumidors, d’oferir seguretat alimentària, de ser respectuosa amb el medi ambient i aportar identitat cultural.
Els sòls periurbans de valor agrícola s’han de classificar com a sòl agrícola, amb independència que estiguin o no en explotació, entenent que "sòl agrícola" com una categoria finalista, de la mateixa manera que ho és la de "sòl urbà".
S’ha de desenvolupar el projecte iniciat amb l’estudi del sector agrari d’Argentona i/o altres figures d’ordenació i gestió adaptades a cada realitat, com a elements significatius de la voluntat de dotar aquests espais d’un projecte, no només de protecció davant de l’eventual incorporació d’aquests al procés urbanitzador. S’ha d’aturar els processos especulatius que implementin usos no agraris en sòl agrari o que dificultin l’arrendament d’aquests sòls.
S’ha d’incloure aquest espais en el PTMB com a sòl de protecció especial, pel seu interès natural i agrari i integrar-los en la xarxa d’espais oberts per tal de garantir-ne la biodiversitat i la vertebració del conjunt.
Hem d’aplicar els mecanismes legals que tinguem a l’abast, que impossibilitin processos de degradació, l’abandonament del sòl productiu i en fomentin la posada en producció, mitjançant plans especials que facilitin l’establiment i l’aplicació d’estratègies de conservació, gestió i intervenció . Això evitarà que aquests espais siguin zones marginals a l’espera de ser engolits per futurs processos urbanístics, tal com propicia el planejament  actual.
Cuidar el entorn paisatgístic d'Argentona és sens dubte de cabdal importància estratègica. El paper de l'agricultura, la gestió dels boscos, la millora, recuperació i manteniment d'accessos i camins, de les fonts, les mines d'aigua ... I el nostre POUM ha de dibuixar aquest nou model trencant les inèrcies que ens porten a augmentar la degradació d’aquest gran valor patrimonial. Hem d’apostar per la renovació de la ciutat construïda, moderar el consum del sòl.
Malgrat que l’aprovació inicial del POUM incorpora mínimament algunes de les nostres propostes, nosaltres considerem necessària la preservació integral d’El Collell com espai agrícola i forestal per Argentona.